درج مطلب  
 
 
** آزمایشگاه علوم **⚗️
انحلال پذیری مواد  (پایه هفتم)
 
 
 
** آزمایشگاه علوم **
ساخت انواع مخلوط ها - ساخت محلول سیر شده و سیر نشده  (پایه هشتم)
 
 
 
** کلاس علوم⚗️**
آزمایش فشار  (پایه نهم)
 
 
 
** کلاس علوم⚗️**
اهرم ها  (پایه نهم)
 
 
 
** آزمایشگاه علوم⚗️**
تشریح قلب  (پایه هفتم)
 
 
 
** کلاس علوم⚗️**
تشریح ماهی  (پایه نهم)