Top
آزمایش
 
 
**آزمایشگاه علوم**
 
تشریح قلب ( پایه هفتم)
 
 
 
 
 
 
**آزمایشگاه علوم**
 
آزمایش باردار کردن تخم مرغ با میله پلاستیکی ( پایه هشتم )
 
 
**آزمایشگاه علوم**
آزمایش فرآورده های حاصل از سوختن شمع ( پایه هشتم )
 
 
 
 
** آزمایشگاه علوم **⚗️
تدریس درس فیزیک مبحث گرما در آزمایشگاه (پایه هفتم)
 
 
 
** آزمایشگاه علوم **⚗️
طرز ساخت کانی هالیت توسط دانش آموز دیانا فتح آبادی (پایه هشتم)
 
 
** آزمایشگاه علوم **⚗️
تدریس کانی ها توسط دانش آموز عسل منصوری (پایه هشتم)
 
 
** آزمایشگاه علوم **⚗️
تشریح قلب و کلیه (پایه هفتم)
 
 
 
** آزمایشگاه علوم **⚗️
بازتاب منظم و نامنظم فیزیک (پایه هشتم)
 
 
 
** آزمایشگاه علوم **⚗️
طرز بستن آمپرسنج و ولت سنج در مدار (پایه هشتم)
 
 
 
** آزمایشگاه علوم **⚗️
انحلال پذیری مواد  (پایه هفتم)
 
 
 
** آزمایشگاه علوم **
ساخت انواع مخلوط ها - ساخت محلول سیر شده و سیر نشده  (پایه هشتم)
 
 
 
** کلاس علوم⚗️**
آزمایش فشار  (پایه نهم)
 
 
 
** کلاس علوم⚗️**
اهرم ها  (پایه نهم)
 
 
 
** آزمایشگاه علوم⚗️**
تشریح قلب  (پایه هفتم)
 
 
 
** کلاس علوم⚗️**
تشریح ماهی  (پایه نهم)
 
 
 
 
**آزمایشگاه علوم**
 
آزمایش باردار کردن تخم مرغ با میله پلاستیکی ( پایه هشتم )